Member & Bio / 成員與簡介

Order by last name / 按姓氏拼音排序

Ding, Qiang丁强

Dong, Jing 董菁

Fang, Sipei 方思佩

Fu, Die 傅蝶

Gao, Jin 高進

Gao, Yuan 高原

Gong, Yuxin 龚雨昕

Han, Yunru 韓贇儒

Li, Chaoyang 李潮洋

Li, Jin李瑾

Li, Zexin 李澤昕

Liu, Shuai 劉帥

Ma, Bin 馬玢

Sheng, Yihui 盛亦惠

Su, Yi 蘇藝

Wang, Xinyuan 王馨苑
Member of Youth Troupe 青年團成員
Wang, Yingzhi 王颖之

Wu, Yanan 吴亚男

Xia, Jie 夏劼

Xin, Xin 辛欣

Xu, Leping 許樂平

Xu, Xiaowen 許曉雯

Yang, Ningning 杨宁宁

Ye, Bohan 葉博涵

Yu, Nianbo 于念渤

Zhang, Jisheng 張繼生